5 sił Portera

5 sił Portera

5 sił Portera

5/5 - (1 ocen)

5 sił Portera wprowadzenie

Michael Porter, uznany amerykański ekonomista oraz profesor na Harvard Business School, wprowadził rewolucyjną koncepcję “Pięciu Sił Portera” w swojej fundamentalnej pracy z 1979 roku, zatytułowanej “How Competitive Forces Shape Strategy“. To narzędzie strategiczne stało się kluczowym elementem analizy konkurencyjności przedsiębiorstw, pozwalającym na rzetelne zrozumienie otoczenia biznesowego.

Koncepcja opisuje pięć fundamentalnych sił wpływających na przedsiębiorstwo, obejmując potencjalne zagrożenie ze strony nowych konkurentów, siłę przetargową dostawców i nabywców, zagrożenie produktów substytucyjnych oraz stopień rywalizacji w branży. Analizując te siły, przedsiębiorstwa są w stanie skuteczniej formułować strategie, dostosowywać się do zmian rynkowych i uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Ta teoria stała się podstawą dla wielu modeli strategicznych, a jej wpływ na zarządzanie strategiczne jest niepodważalny.

Dzięki Pięciu Siłom Portera, organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje miejsce na rynku, przewidywać zmiany oraz kształtować strategie, które umożliwiają trwały sukces w dynamicznym środowisku biznesowym.

1 Zagrożenie ze strony nowych konkurentów a 5 sił Portera

Pierwsza Siła Portera, dotycząca potencjalnego zagrożenia ze strony nowych konkurentów na rynku, odgrywa jedną z kluczowych ról w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw. Jeżeli bariera wejścia na rynek jest niska, istnieje ryzyko łatwego wejścia nowych graczy do danej branży, co z kolei może wpłynąć na obecne firmy, zmuszając je do dostosowania swoich strategii. Wysokie koszty startowe, skomplikowane wymagania prawne oraz silne marki istniejących firm to przykładowe bariery, które utrudniają nowym podmiotom zdobycie udziałów rynkowych.

Firmy, zdając sobie sprawę z istotności tego aspektu, często podejmują świadome działania mające na celu utrzymanie konkurencyjnej przewagi. Jednym z podejść jest tworzenie barier wejścia, które mogą obejmować strategiczne partnerstwa, zdobywanie patentów na innowacje czy budowanie silnych relacji z dostawcami i klientami. Analiza struktury kosztów, patentów oraz unikalnych zasobów jest nieodzowna w zrozumieniu potencjalnych zagrożeń ze strony nowych uczestników na rynku. Firmy, starając się zabezpieczyć przed konkurencją, muszą dokładnie ocenić, jakie zasoby są kluczowe dla ich sukcesu, a następnie skoncentrować się na ich ochronie i rozwijaniu. Przykładowo, posiadanie unikalnych technologii, które są trudne do skopiowania, może stanowić efektywną barierę wejścia (Porter, 1979, s. 141).

Ważnym elementem tej analizy jest również skupienie się na aspektach regulacyjnych. Skomplikowane wymagania prawne mogą skutecznie zniechęcać potencjalnych konkurentów, zwłaszcza jeśli wymagają dużych inwestycji finansowych czy spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa. Prace innych ekspertów, takie jak “Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition” autorstwa R. M. Granta, wnoszą praktyczne studia przypadków, które ilustrują implementację strategii opartych na analizie sił Portera (Grant, 2015, ss.139-164).

Analiza potencjalnego zagrożenia ze strony nowych konkurentów wymaga holistycznego spojrzenia na różnorodne czynniki wpływające na barierę wejścia na rynek. Firmy, starając się zbudować trwałą przewagę konkurencyjną, muszą dynamicznie reagować na zmiany w otoczeniu, budując skuteczne bariery wejścia i dostosowując swoje strategie do konkurencyjnych realiów.

2 Siła przetargowa dostawców a 5 sił Portera

Przetargowa siła dostawców, druga z Pięciu Sił Portera, wywiera znaczący wpływ na strategie przedsiębiorstw, definiując relacje z dostawcami oraz kształtując warunki zaopatrzenia. Gdy dostawcy posiadają wysoką siłę negocjacyjną, firmy są narażone na ryzyko wzrostu kosztów produkcji czy ograniczenia dostępu do kluczowych zasobów, co może wpłynąć na ich konkurencyjność na rynku. Analiza tej siły zaczyna się od identyfikacji kluczowych dostawców.

Firmy muszą zrozumieć, które podmioty są strategicznie ważne dla ich procesów produkcyjnych i jakie są dostępne alternatywy. Kluczowe pytania dotyczące siły dostawców obejmują: czy istnieje jedyny lub ograniczony dostawca dla kluczowych surowców czy usług, a także jakie są koszty zmiany dostawcy. Ocena finansowej siły dostawców jest równie istotna. Firmy muszą analizować stabilność finansową swoich dostawców, aby ocenić, czy są one podatne na zmiany w warunkach rynkowych, czy koniunkturze gospodarczej. Znając sytuację finansową dostawców, przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidzieć potencjalne ryzyka związane z dostawami (Porter, 1979, s. 141).

Dodatkowym elementem analizy jest identyfikacja substytutów dla dostarczanych produktów czy usług. Firmy, rozumiejąc czy istnieją alternatywy na rynku, mogą lepiej negocjować warunki z dostawcami i unikać sytuacji, w których są uzależnione od jednego źródła (Porter, 1979, 142).

Michael Porter rozwija także koncepcję przetargowej siły dostawców, kładąc nacisk na znaczenie efektywnego zarządzania relacjami z dostawcami (Porter, 1985, ss. 248- 266). Pankaja Ghemawata dostarczył perspektywy historycznej na ten temat, ilustrując ewolucję relacji między firmami a dostawcami (Ghemawat, 2002, ss. 37-74). Ukazał, że w miarę upływu czasu relacje między firmami a dostawcami podlegały istotnym zmianom.

Analiza historyczna pozwoliła zidentyfikować, że dynamiczne kształtowanie się tych relacji miało wpływ na strategie biznesowe. Praca Ghemawata dostarcza przykładów i obserwacji, ukazując, jak ewolucja tego aspektu relacji korporacyjnych wpłynęła na konkurencyjność i strategie przedsiębiorstw. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie zmiany w globalnych rynkach mogą szybko wpływać na dostępność surowców czy komponentów, zrozumienie przetargowej siły dostawców staje się kluczowe. Firmy, które potrafią elastycznie reagować na zmieniające się warunki i skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami, zyskują strategiczną przewagę, pozwalającą im lepiej konkurować na rynku.

3 Siła przetargowa nabywców a 5 sił Portera

Przetargowa siła nabywców to trzecia z pięciu sił Portera. W sytuacji, gdy nabywcy posiadają wysoką siłę negocjacyjną, mogą oni skutecznie wymuszać korzystne warunki handlowe, obniżki cen czy dodatkowe korzyści, co może znacząco wpłynąć na rentowność firm. Firmy starają się dokładnie zrozumieć, co wpływa na decyzje nabywców, aby dostosować swoje oferty i strategie do ich oczekiwań. Analiza tej siły zaczyna się od badania preferencji nabywców.

Firma, która zna i rozumie potrzeby swoich klientów, może skuteczniej dostosować swoją ofertę do zmieniających się trendów rynkowych. Koszty zmiany dostawcy to kolejny kluczowy element analizy. Firmy muszą zrozumieć, jakie są bariery dla klientów w zakresie zmiany dostawcy. Im niższe koszty wymiany, tym większa siła nabywców, gdyż łatwiej mogą oni przeskoczyć do konkurencji. Analiza ta obejmuje także identyfikację czynników wpływających na decyzje zakupowe nabywców. To może być zarówno cena, jak i jakość, marka czy aspekty zrównoważonego rozwoju. Firma, która zna determinanty decyzji zakupowych, ma lepsze szanse na skuteczną reakcję na oczekiwania rynku (Porter, 1979, s. 143).

Oceniając siłę nabywców, istotne jest także zidentyfikowanie substytutów dla oferowanych produktów czy usług. Nabywcy, mający dostęp do alternatyw, mogą łatwiej negocjować warunki z firmami, co zwiększa ich siłę. Michael Porter w artykule “What Is Strategy?” podkreśla, że zrozumienie siły nabywców to kluczowy element opracowywania skutecznych strategii biznesowych (Porter, 1996, ss. 61-78).

Książka pt. “Principles of Marketing” autorstwa Philipa Kotlera, Veronici Wong, Johna Saundersa i Gary’ego Armstronga z 2005 roku wnosi wiedzę z obszaru marketingu, uzupełniając teoretyczne podejście Portera praktycznymi aspektami komunikacji z nabywcami (Kotler inn., 2005, ss. 717-758).

Książka analizuje kluczowe elementy marketingu, takie jak segmentacja rynku, pozycjonowanie, koncepcja marketingowa (4P: produkt, cena, miejsce, promocja) i budowanie relacji z klientem. Równocześnie autorzy kładą nacisk na istotę skutecznej komunikacji z nabywcami, co odnosi się do zagadnień poruszanych w koncepcji pięciu sił Portera, szczególnie w kontekście siły przetargowej nabywców. Kompleksowa perspektywa jest cennym uzupełnieniem dla teoretycznej analizy pięciu sił Portera, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących efektywnego funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.

W dzisiejszym dynamicznym rynkowym otoczeniu, gdzie lojalność nabywców jest często kształtowana przez szybko zmieniające się trendy, firma musi być elastyczna i gotowa dostosować się do potrzeb klientów. Skuteczne zrozumienie i zarządzanie przetargową siłą nabywców staje się zatem kluczowym elementem sukcesu na konkurencyjnym rynku.

4 Zagrożenie produktów substytucyjnych a 5 sił Portera

Czwartą siłą Portera, wymagającą szczególnej uwagi w strategiach przedsiębiorstw, jest zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych. W obliczu dostępności alternatywnych rozwiązań, firmy mogą zmierzać w kierunku utraty udziałów rynkowych, co czyni tę siłę kluczowym elementem analizy konkurencyjnej. Analiza tej siły rozpoczyna się od identyfikacji dostępnych substytutów. Firmy muszą dokładnie zrozumieć, jakie produkty czy usługi mogą zastąpić ich ofertę na rynku.

To wymaga analizy trendów rynkowych, zmian w preferencjach konsumentów oraz rozwoju nowych technologii. Ocena atrakcyjności substytutów jest kolejnym krokiem w analizie. Firmy muszą zastanowić się, czy alternatywne produkty oferują podobne korzyści, a może nawet przewyższają je pod pewnymi względami. Ważne jest także zrozumienie czy substytuty są dostępne w atrakcyjnych cenach dla klientów. Analiza cyklu życia produktu jest kluczowym narzędziem w zrozumieniu zagrożeń ze strony produktów substytucyjnych. Zmiany w etapach wprowadzania produktu na rynek, jego wzrostu, dojrzałości czy schyłku mogą wpływać na poziom akceptacji przez klientów.

Firmy muszą być gotowe do adaptacji i szybkiego reagowania na zmiany w cyklu życia produktu, aby uniknąć utraty rynkowej pozycji. Badania nad innowacjami są kluczowym elementem w identyfikacji potencjalnych substytutów. Nowe technologie, nowe podejścia do produkcji czy innowacyjne modele biznesowe mogą stworzyć produkty substytucyjne, które mogą zaskoczyć branżę. Clayton M. Christensen podkreśla, że innowacje mogą prowadzić do nieoczekiwanych zmian w strukturze rynku, stawiając firmy przed wyborem adaptacji lub ryzykiem upadku (Christensen, 1997, ss. 20-59).

Zrozumienie zagrożeń ze strony produktów substytucyjnych jest niezbędne w długoterminowej strategii przedsiębiorstwa. Firmy, które skutecznie monitorują zmiany w otoczeniu rynkowym, inwestują w badania i rozwijają elastyczne strategie, są lepiej przygotowane do zmagań z konkurencją i utrzymania swojej pozycji na rynku (Porter, 1980, ss. 3-33). Analiza siły Portera dotyczącej produktów substytucyjnych stanowi zatem kluczowy element strategicznego zarządzania ryzykiem i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

5 Stopień rywalizacji w branży a 5 sił Portera

Ostatnia, ale nie mniej istotna, siła Portera skupia się na stopniu rywalizacji w branży, co stanowi kluczowy element dla kształtowania strategii przedsiębiorstw. Wysoki poziom konkurencji może skutkować obniżkami cen, stałymi innowacjami i poprawą jakości, co wymaga od firm elastyczności i zdolności do skutecznego zarządzania dynamiką rynku. Analiza stopnia rywalizacji zaczyna się od identyfikacji czynników generujących konkurencję. Firmy muszą zrozumieć, co skłania konkurentów do działań, jakie są ich cele i strategie. Wzrost liczby firm na rynku, podobieństwo ofert czy skala inwestycji mogą być czynnikami intensyfikującymi rywalizację (Porter, 1979, s. 144).

Oceniając strategie konkurencji, firmy muszą analizować, jakie są kierunki działań innych podmiotów w branży, czy to koncentracja na innowacjach, dyferencjacja produktów, czy konkurencja oparta na cenach. Zrozumienie tych aspektów pozwala na dostosowanie własnej strategii do dynamiki rynkowej. Przewagi konkurencyjne odgrywają kluczową rolę w rywalizacji branżowej. Firmy, które posiadają unikalne zasoby, silne marki czy wydajne procesy, mogą lepiej radzić sobie w konkurencyjnym otoczeniu.

Praca Barneego “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage” z 1991 roku podkreśla znaczenie zasobów w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Jay Barney argumentuje, że to, co sprawia, że firma osiąga i utrzymuje przewagę konkurencyjną, to nie tylko dostęp do zasobów, ale przede wszystkim zdolność efektywnego zarządzania tymi zasobami. W pracy tej autor koncentruje się na zasobach wewnętrznych firmy, takich jak unikalne umiejętności, aktywa, technologia czy kultura organizacyjna, i dowodzi, że są one kluczowe dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. (Barney, 1991, ss. 99-120).

Analiza intensywności konkurencji obejmuje także badanie czynników wpływających na rywalizację. Czy to regulacje branżowe, bariery wejścia, czy czynniki makroekonomiczne – zrozumienie tych determinantów pozwala na przewidywanie zmian w dynamice rynkowej. Michael Porter zwraca uwagę na koncepcję klastrów jako obszarów geograficznych, w których wzajemne powiązania między firmami tworzą korzystne warunki dla rozwoju i rywalizacji (Porter, 1998, ss. 77-90).

To podejście uzupełnia tradycyjną analizę konkurencyjną, skupiając się na współpracy między przedsiębiorstwami. W dzisiejszym środowisku gospodarczym geograficzne granice branż zaczną się zacierać, a konkurencja może przybierać nowe formy. Firmy muszą być gotowe na elastyczne reagowanie na zmiany, nieustannie analizować rynek i dostosowywać swoje strategie, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Analiza stopnia rywalizacji w branży to nieodzowny element zarządzania strategią przedsiębiorstwa.

Firmy, które skutecznie zrozumieją i odpowiedzą na dynamikę rywalizacji, są lepiej przygotowane do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście analiza sił Portera stanowi niezastąpioną mapę nawigacyjną dla firm na burzliwych wodach rynkowej konkurencji. Koncepcję pięciu sił Portera przedstawiono na rysunku 1., uwzględniając pięć kluczowych czynników: siłę przetargową dostawców, siłę przetargową nabywców, rywalizację wewnątrz sektora, groźbę nowych producentów oraz groźbę substytutów. Warto pamiętać, że ocena atrakcyjności sektora jest ważnym elementem skłądowym strategii 5 sił Portera.

5 sił Portera
Graficzne przedstawienie rozłożenia 5 sił Portera (źródło: Poradnik Przedsiębiorcy, 2022)

5 sił Portera podsumowanie

Pięć sił Portera, stworzonych przez ekonomistę Michaela Portera, stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie analizy strategicznej, kluczowe dla przedsiębiorstw pragnących zgłębić swoje otoczenie biznesowe oraz opracować innowacyjne strategie konkurencyjne. Koncepcja ta, zdobywając uznanie w obszarze zarządzania strategicznego, stała się fundamentalnym elementem dla firm, które dążą do zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

W pełnej integracji analizie pięciu Sił, organizacja odkrywa kluczowe obszary swojego otoczenia biznesowego, dokładnie ocenia swoją pozycję na rynku i kształtuje strategie, mające na celu osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie tymi siłami staje się kluczowym elementem sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Przedsiębiorstwa, które potrafią elastycznie reagować na zmiany, skutecznie negocjować z dostawcami i nabywcami, a także monitorować potencjalne zagrożenia ze strony substytutów, są lepiej przygotowane do utrzymania swojej pozycji na rynku i osiągnięcia długofalowego sukcesu.

Analiza sił Portera nie ogranicza się jedynie do funkcji diagnostycznych, staje się strategicznym kompasem, kierującym przedsiębiorstwem w kierunku trwałej konkurencyjności i osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Odpowiednie zarządzanie tym narzędziem umożliwia firmom nie tylko dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, ale także efektywne wykorzystanie możliwości rozwoju, co przekłada się na ich stabilność i innowacyjność. Pięć sił Portera to nieodłączna część strategii biznesowej wspierająca przedsiębiorstwa w kształtowaniu przyszłości rynkowej.

Przykłądy zastosowania dla różnych branż

5 sił Portera w przemyśle samochodowym:

 • Nowi konkurenci: Bariery wejścia w branży samochodowej są wysokie z powodu ogromnych kosztów kapitałowych, konieczności rozwijania zaawansowanych technologii i silnych marek. Jednak pojawienie się producentów samochodów elektrycznych, jak Tesla, pokazuje, że innowacyjne podejścia mogą przełamywać te bariery.
 • Dostawcy: Siła dostawców w przemyśle samochodowym jest umiarkowana. Chociaż istnieje wiele firm dostarczających komponenty, producenci samochodów często uzależniają się od specjalistycznych części, co daje dostawcom pewną siłę przetargową.
 • Kupujący: Kupujący w branży samochodowej mają umiarkowaną siłę. Choć wybór marek i modeli jest duży, wysoka wartość i złożoność produktu ograniczają elastyczność popytu.
 • Produkty zastępcze: Zagrożenie ze strony produktów zastępczych, takich jak transport publiczny czy usługi car-sharing, jest stosunkowo niskie, ale rośnie wraz ze świadomością ekologiczną i rozwojem miast.
 • Rywalizacja wewnętrzna: Konkurencja w branży jest intensywna, z wieloma uznawanymi graczami globalnymi (np. Toyota, Volkswagen, Ford) walczącymi o udziały rynkowe.

5 sił Portera w branży farmaceutycznej:

 • Nowi konkurenci: W przemyśle farmaceutycznym bariery wejścia są wysokie ze względu na potrzebę intensywnych badań i rozwoju, regulacje rządowe oraz konieczność uzyskania patentów. Mimo to, innowacje w biotechnologii i genetyce otwierają nowe możliwości dla startupów.
 • Dostawcy: Siła dostawców jest stosunkowo niska, ponieważ firmy farmaceutyczne często mają dużą kontrolę nad łańcuchem dostaw i mogą wybierać spośród wielu dostawców surowców.
 • Kupujący: Siła kupujących, głównie hurtowni farmaceutycznych i placówek zdrowia, jest umiarkowana. Chociaż pojedynczy klient ma niewielki wpływ, duzi dystrybutorzy mogą negocjować ceny.
 • Produkty zastępcze: Zagrożenie produktami zastępczymi, takimi jak terapie alternatywne czy generyki, jest znaczące. Szczególnie generyki stanowią dużą konkurencję dla markowych leków po wygaśnięciu patentów.
 • Rywalizacja wewnętrzna: Konkurencja w branży farmaceutycznej jest intensywna, ze względu na wysokie zyski i stały nacisk na innowacje. Firmy konkurują zarówno w zakresie badań i rozwoju, jak i marketingu.

5 sił Portera w sektorze technologii informacyjnych:

 • Nowi konkurenci: Branża IT charakteryzuje się relatywnie niskimi barierami wejścia, zwłaszcza w obszarach takich jak oprogramowanie czy usługi internetowe. Innowacja i szybka adaptacja są kluczowe, co pozwala nowym graczom na szybkie zdobycie pozycji.
 • Dostawcy: Siła dostawców jest różna w zależności od segmentu. W sprzęcie komputerowym dostawcy części mają umiarkowaną siłę, ale w oprogramowaniu i usługach w chmurze firmy technologiczne często są zależne od specjalistycznych dostawców.
 • Kupujący: Kupujący w IT mają znaczną siłę ze względu na szeroki wybór dostawców i łatwość zmiany dostawców w wielu przypadkach.
 • Produkty zastępcze: Zagrożenie produktami zastępczymi jest wysokie, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się obszarach technologii, gdzie nowe rozwiązania mogą szybko zastąpić istniejące produkty.
 • Rywalizacja wewnętrzna: Konkurencja w IT jest bardzo intensywna i ciągle się zmienia, z firmami rywalizującymi zarówno pod względem technologicznym, jak i cenowym.

Bibliografia

811pr4v89l. ac uf10001000 ql80 1

[1] Christensen, C. M., 1997. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business Review Press: Boston, p. 20-59

1119120845

[2] Grant R. M., 2015. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition, 9 th Edition. Wiley, p. 139-164

81cfxqixsrl. ac ul600 sr600600 1

[3] Kotler P., Wong V., Saunders J. i Armstrong G., 2005. Principles of Marketing, 4 th European Edition, Pearson Education: London, p. 717- 758

 • [4] Porter M. E., 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press: New York, p. 3-33
 • [5] Porter M. E., 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press, p. 248-266 Artykuły:
 • [6] Barney J. B., 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, vol 17, no. 1, p. 99-120
 • [7] Ghemawat P., 2002. Competition and Business Strategy in Historical Perspective, Business History Review, vol. 76, no. 11, p. 37-74
 • [8] Porter M. E., 1979. How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, vol. 57, no. 2, p. 137-145
 • [9] Porter M. E., 1996. What Is Strategy?, Harvard Business Review, vol. 74, no. 6, p. 61- 78
 • [10] Porter M. E., 1998. Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, vol. 76, no. 6, p. 77-90

Źródła internetowe:

 • [11] Poradnik Przedsiębiorcy, 2022. 5 sił Portera – analiza atrakcyjności sektora, [dostęp 04.12.2023]

Artykuł uaktualniony 1 miesiąc

Marcin Kordowski
Marcin Kordowski
17 lat doświadczenie w Digital Marketing i SEO, wykładowca PW, trener, bloger i praktyk. Projekty w ponad 30 krajach, specjalizuje się w branży finansowej, medycznej i e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *